[03].ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2021- 2022 - MÔN TOÁN 6(PHÒNG GDĐT Ý YÊN -TRƯỜNG THCS YÊN PHONG)

TÓM TẮT NỘI DUNG

phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1: Tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 2 và không vượt quá 7 là.

A.   B. C. D.

Câu 2:  Tìm cách viết đúng trong các cách viết sau ?

   A  23     N               B . 0  N *                         C . 0  N                 D . 0  N

Câu 3: Tập hợp các chữ cái của từ “Em muốn giỏi toán” có số các phần tử là:

A. 4 B. 10 C. 12 D. 14

Câu 4: Kết quả của phép tính 23 .  25 là :

               A. 26                         B. 28                        C. 210                       D. 212

 Câu 5: Kết quả của phép tính 512 : 52 là:

                A. 56                         B. 512                       C. 510                       D. 520

 Câu 6: Khi viết gọn tích 3 . 5 .15 . 15 bằng cách dùng luỹ thừa, kết quả đúng là:

                A. 53                         B. 152                      C. 153                       D. 154

Câu 7: Số 9 viết bằng số La Mã là:

A. VIIII B. IX C. XI                        D. IVV

Câu 8. Đối với các biểu thức có dấu ngoặc, thứ tự thực hiện phép tính là  

            A.{ } → [ ] → ( ) B. ( ) → [ ] → { }

            C. { } → ( ) → [ ] D. [ ] → ( ) → { }

 Câu 9: Cho biểu thức 3 . 52 – 16 : 22 kết quả đúng của phép tính là :

                A. 16 B. 25                     C.17     D. 71

Câu 10: Thực hiện phép tính 20 – {30 – ( 5 – 1 )2 }   , kết quả đúng là :

A. 6 B. 16                      C. 61 D. 66

Câu 11. Số nào là bội của 7?

             A. 10          B. 15             C. 17          D. 21

Câu 12. Trong các tổng sau, tổng nào chia hết cho 4 ?

             A. 7 + 8          B. 8 +12     C. 4+ 10     D. 15 + 16

Câu 13. Cho tổng  12 + 36 + x  chia hết cho 3. x là số nào trong các số sau ?

              A. 52             B. 61             C. 72          D. 80

Câu 14. Trong các số sau, số nào chia hết cho 5 ?

              A. 125            B. 51            C. 48           D. 64

Câu 15. Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 ?

               A. 140           B. 126          C. 45         D. 120

Câu 16. Cho tập hợp A = { 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}. Tập hợp A có bao nhiêu số nguyên tố?

                A. 3               B. 4           C. 5              D. 6

Câu 17. Trong các hình dưới đây, hình nào là tam giác đều?

          A                               B                                    C                                 D

Câu18. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?

             A                             B                                      C                     D

Câu 19. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

            A                                   B                                   C                         D

Câu 20. Cho hình bình hành  ABCD, nhận xét nào sau đây là đúng ?  

               A                                 B

     

   D                                  C

A. AB = BC           B. AD = DC     C. AB = CD      D. AC = BD


Phần 2: Tự luận (6,0 điểm)

Bài 1: (1,5điểm) Tìm x biết: 

  a)  2x . 4 = 128                                b) 6x – 5 = 613 

Bài 2: (1,5 điểm) Hoàng có 48 viên bi, muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Hoàng có thể xếp 48 viên bi đó vào mấy túi (kể cả trường hợp xếp vào một túi).

Bài 3 (2 điểm) Cho hình vẽ sau:
Tính diện tích phần tô màu xanh trong hình

Bài 4 (1điểm)

So sánh A và B biết:

A = 2 + 22 + 23 + ……+ 22021

B = 22022

.......................

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục