[04].ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2021- 2022 - MÔN TOÁN 6 (ĐỀ THAM KHẢO)

TÓM TẮT NỘI DUNG

Câu 1. Cho tập hợp M = {5;7;9;11}. Cách viết nào sau đây là đúng?

 1. {5} M B. 7M C. 11 M D. 9;11 M

Câu 2. Tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn điều kiện 0. (x – 9) = 0 là :

 1. {0} B. Tập N

C. {9} D. { x  |x là số tự nhiên, x 9}

Câu 3. Số 19 được viết trong hệ La Mã là:

 A. IX B. XIV C. XIX D. IXX

Câu 4. Tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 15 là:       

  A. A={10;11;12;13;14} B. A = 11;12;13;14

C. A = {11;12;13;14} D. A= {11;12;13;14;15}

Câu 5. Kết quả của phép tính 315 : 35 là:

 A. 13 B. 320 C. 33 D. 310

Câu 6. Kết quả của phép tính 55.53 là: 

A. 515 B. 58 C. 2515 D. 108

Câu 7. Lũy thừa 72 có giá trị bằng : 

A. 14 B. 9 C. 49 D. 32

Câu 8. Số nào sau đây chia hết cho 2 và 3?

 1. 32 B. 42 C. 52 D. 62

Câu 9. Các số 2;19;29. Số nguyên tố là: 

A. 2 B. 19 C. 29 D. cả 3 số trên

Câu 10. Số 780 được phân tích ra thừa số nguyên tố là:

 1. 780 = 4.3.5.13 B. 780 = 22.15.13

C. 780 = 12.5.13 D. 780 = 22.3.5.13 

Câu 11. Xét tập hợp N, trong các số sau, bội của 14 là:

 1. 48 B. 28 C. 36 D. 7

Câu 12. Trong phép chia cho 3 số dư có thể là:

 1. 1;2;3 B. 0;1;2 C. 1;2 D. 0;1

Câu 13. Kết quả so sánh hai số 72 và  27 là ?

A. 7>  27       B.  72  ≥  27                 C. 72 = 27               D. 7<  27

Câu 14. Chữ số x, y được thay vào số 35x98y để số đó chia hết cho 2;5 và 9 là:

 1. x = 2; y = 0 B. x = 0; y = 2

C. x = 3, y = 8 D. x = 9; y = 0

Câu 15. Hiệu 11.9.5.2 – 48 chia hết cho:

 1. 2 và 3 B. 2 và 9 C. 3 và 5 D. 2 và 5

Câu 16. Quan sát các hình sau, hình bình hành là hình: 

 1. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4


Câu 17 Cho tam giác đều ABC, biết AB = 3cm. Khi đó AC có độ dài là

 1. 5cm B. 4cm C. 3cm D. 2cm

Câu18. Một mảnh vườn hình vuông có chiều dài cạnh là 24m. Khi đó chu vi mảnh vườn là:

 1. 24m B 96m C. 576m D. 48m

Câu 19.Ghép 6 tam giác đều có độ dài cạnh là 5cm thành một lục giác đều. Khi đó độ dài đường chéo chính là:

 1. 5cm B. 15cm C. 10cm D. 30cm

Câu 20. Một miếng gỗ hình thoi có kích thước hai đường chéo lần lượt là 5cm; 8cm. Diện tích của miếng gỗ là:

A.20cm2 B. 26cm2 C. 40cm2 D.13cm2

II Tự luận( 6 điểm)

Câu 1 (1,75 điểm). Tính:

a, 23.5 – 23.3 b, 125 -  {2.[2.52 – (31 - 2.3)]} + 3.25

Câu 2 (1 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

  (x – 11) . 4 = 43 : 2

Câu 3 ( 1 điểm). Khối 6 của một trường THCS có 143 học sinh đi tham quan. Biết một xe có 16 chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu xe để chở hết số học sinh đó.

Câu 4 (1,25 điểm). Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 4500 m2, chiều rộng 50m, cửa vào khu vườn rộng 5m. Người ta muốn làm hàng rào xung quanh vườn bằng hai tầng dây thép gai. Hỏi cần phải dùng bao nhiêu mét dây thép gai để làm hàng rào?

Câu 5 ( 1 điểm). Cho B = 31 + 32 + 33 + ...+ 3300. Chứng minh rằng B chia hết cho 2
......................

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

 • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
 • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
 • Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục