[05].ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 -MÔN: GDCD

TÓM TẮT NỘI DUNG

Câu 81: Trong quá trình sản xuất, một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là

A. kiến trúc thượng tầng. B. đội ngũ nhân công.

C. cơ cấu kinh tế. D. kết cấu hạ tầng.

Câu 82: Một trong những mặt tích cực của quy luật giá trị là góp phần

A. triệt tiêu mọi nguồn thu nhập.

B. kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

C. tăng cường cạnh tranh không lành mạnh.

D. kích thích việc sử dụng thủ đoạn phi pháp. 

Câu 83: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

A. tính tự giác của nhân dân. B. tiềm lực tài chính quốc gia.

C. quyền lực nhà nước. D. sức mạnh chuyên chính.

Câu 84: Thực hiện pháp luật là hành vi

A. hợp pháp của cá nhân, tổ chức. B. không hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

C. trái pháp luật của cá nhân, tổ chức. D. hợp pháp của cá nhân trong xã hội.

Câu 85: Vi phạm dân sự là những hành vi xâm phạm tới các

A. quan hệ kinh tế và quan hệ tình cảm. B. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

C. quan hệ sở hữu và quan hệ gia đình. D. quan hệ tài sản và quan hệ gia đình.

Câu 86: Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc

A. trấn áp bằng bạo lực. B. đe dọa bức cung.

C. giáo dục là chủ yếu. D. tăng thêm hình phạt.

Câu 87: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

A. Đăng ký tư vấn nghề nghiệp. B. Từ chối di sản thừa kế.

C. Tham gia bảo vệ Tổ quốc. D. Bảo trợ người vô gia cư.

Câu 88: Vợ, chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ

A. định đoạt. B. nhân thân. C. đơn phương. D. ủy thác.

Câu 89: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Đại diện. B. ủy nhiệm. C. Trung gian. D. Trực tiếp.

Câu 90: Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện của quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. đời sống xã hội. B. lao động. C. hợp tác. D. kinh doanh.

Câu 91: Ðể khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc trên các lĩnh vực khác nhau đòi hỏi nhà nước ta phải thực hiện tốt quyền

A. bình đẳng giữa các dân tộc. B. nhà nước phát triển kinh tế.

C. nâng cao trình độ dân trí. D. đảm bảo an sinh xã hội.

Câu 92: Hành vi bắt, giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do đi lại và lao động. B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Được đảm bảo về tính mạng. D. Pháp luật bảo hộ về sức khỏe.

Câu 93: Ngăn cản đại biểu trình bày ý kiến của mình trong hội nghị là công dân vi phạm quyền

A. quản lí cộng đồng. B. tự do ngôn luận.

C. quản lí truyền thông. D. tự do thông tin.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. cần phục vụ công tác điều tra. B. xác minh địa chỉ giao hàng.

C. sao lưu biên lai thu phí. D. thống kê bưu phẩm thất lạc.

Câu 95: Một trong những con đường để công dân thực hiện quyền ứng cử là tự

A. quyết định. B. vận động. C. tranh cử. D. ứng cử.

Câu 96: Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, công dân đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. cả nước. B. lãnh thổ. C. cơ sở. D. quốc gia.

Câu 97: Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân bị xâm phạm là mục đích của

A. tố cáo. B. đền bù thiệt hại. C. khiếu nại. D. chấp hành án.

Câu 98: Công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, đại học và sau đại học là biểu hiện của việc thực hiện quyền học tập ở nội dung nào dưới đây?

A. Quyền học không hạn chế. B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.

C. Quyền học tập thường xuyên. D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 99: Những người có tài năng được tạo mọi điều kiện để làm việc và cống hiến cho đất nước là nội dung quyền được

A. giám sát. B. phán quyết. C. phát triển. D. chỉ định.

Câu 100: Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội không được thể hiện ở việc

A. chăm sóc sức khỏe ban đầu. B. thực hiện xóa đói, giảm nghèo.

C. công khai tỉ lệ lạm phát. D. phòng, chống tệ nạn xã hội.

Câu 101: Bạn A dùng tiền trả cho B khi mua quần áo của B là thể hiện chức năng nào dưới đây của tiền tệ?

A. Phương tiện lưu thông. B. Thước đo giá trị.

C. Phương tiện cất trữ. D. Phương tiện thanh toán.

Câu 102: Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kĩ thuật phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên là biểu hiện của nội dung nào dưới đây của cạnh tranh kinh tế?

A. Mặt hạn chế của cạnh tranh. B. Nguyên nhân của cạnh tranh.

C. Mặt tích cực của cạnh tranh. D. Mục đích của cạnh tranh.

Câu 103: Bạn L viết bài ca ngợi ý thức vệ sinh môi trường, tích cực tham gia phòng chống dich của các bạn học sinh trong trường sau đó đăng lên trang Web của nhà trường. Bạn L đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật.

C. Thi hành pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 104: Bên mua không trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn, đúng phương thức như đã thỏa thuận với bên bán hàng, khi đó bên mua phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Hình sự B. Dân sự C. Kỷ luật. D. Hành chính

Câu 105: Ông A là người dân tộc thiểu số, ông B là người Kinh. Đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, cả hai ông đều đi bầu cử. Điều này thể hiện các dân tộc bình đẳng trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế. B. Chính trị. C. Văn hóa. D. Giáo dục.

Câu 106: Công dân không xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm khi thực hiện hành vi nào dưới đây ?

A. Phát tán thông tin mật của cá nhân. B. Bảo mật danh tính cá nhân .

C. Tiết lộ bí mật đời tư của người khác . D. Ngụy tạo bằng chứng tố cáo người khác.

Câu 107: Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để

A. thăm dò tin tức nội bộ. B. tiếp thị sản phẩm đa cấp.

C. dập tắt vụ hỏa hoạn. D. tìm đồ đạc bị mất trộm.

Câu 108: Cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu trong kì bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Bỏ phiếu kín. B. Phổ thông. C. Trực tiếp. D. Bình đẳng.

Câu 109: Nhân dân được thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thể hiện quyền

A. nâng cấp đồng bộ hạ tầng cơ sở. B. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

C. thay đổi kiến trúc thượng tầng. D. phê duyệt chủ trương và đường lối.

Câu 110: Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp THPT, nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm. Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền học tập ở nội dung nào dưới đây?

A. Học bất cứ ngành nghề nào. B. Học không hạn chế.

C. Học thường xuyên, học suốt đời. D. Học từ thấp đến cao.

Câu 111: Cục thông tin và truyền thông đã quyết định xử phạt việc chị T đã có hành vi đăng tải lên trang cá nhân những thông tin trái với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhận thức và hành vi của trẻ nhỏ.. Việc làm của cục thông tin và truyền thông thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính chặt chẽ về hình thức. B. Tính kỉ luật nghiêm minh.

C. Tính quyền lực bắt buộc chung. D. Tính quy phạm phổ biến.

Câu 112: Anh K là thủ quỹ của công ti xăng dầu X. Trong quá trình làm việc anh K đã thông đồng với anh T, kế toán trưởng, nhập một số lượng lớn xăng dầu giả để pha trộn bán cùng với xăng dầu thật. Anh Y, nhân viên bán hàng phát hiện ra việc làm trên của anh K và anh T nên đã báo cho giám đốc Q. Do có quan hệ họ hàng với anh K nên giám đốc Q đã làm ngơ và bỏ qua. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?

A. Anh K và giám đốc Q. B. Anh K và anh T.

C. Anh Y, anh K và anh T. D. Anh K, anh T và giám đốc Q.

Câu 113: Quyền bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc được thể hiện thông qua quyền của công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia vào bộ máy nhà nước, tham gia thảo luận, góp ý về các vấn đề chung của cả nước không phân biệt giữa các

A. thành phần. B. tôn giáo. C. giai cấp. D. dân tộc.

Câu 114: Thương con gái mình là chị M bị chồng là anh K đánh trọng thương phải nhập viện điều trị một tháng, ông N nhờ anh T đến nhà đe dọa con rể. Trong lúc hai bên tranh cãi, anh T đẩy anh K ngã gãy tay nên anh T bị ông P bố anh K áp giải đến cơ quan công an. Những ai dưới đây không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe?

A. Chị M, ông N và anh K. B. Ông P và chị M.

C. Anh K và ông N. D. Chị M, ông N và ông P.

Câu 115: Công dân T tham gia thảo luận cho dự án định cạnh định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư của huyện Y và đưa ra những góp ý xác đáng cho dự án. Điều này cho thấy công dân T đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây?

A. Được cung cấp thông tin nội bộ. B. Đóng góp ý kiến.

C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. D. Tự do ngôn luận.

Câu 116: Trong thời gian làm việc tại nhà do dịch Covid, vì đến hạn phải nộp các mẫu thiết kế thời trang do công ty giao, nên khi được chị Q gửi mail nhờ góp ý về một số mẫu quần áo do chị mới thiết kế, anh D đã tự ý sao chép vào máy tính, sau đó chỉnh sửa một số chi tiết rồi nộp cho chị K trưởng phòng. Thấy các mẫu thiết kế đẹp, chị K đã bí mật nhờ anh V bạn mình liên hệ và bán cho bà T giám đốc công ty Y. Phát hiện sự việc, chị Q đã làm đơn tố cáo. Những ai dưới đây không vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

A. Chị Q, chị K và bà T. B. Anh D và chị K.

C. Anh D, chị K và anh V. D. Chị Q, anh V và bà T.

Câu 117: Các anh A, B, C, D cùng được cấp phép kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh do nhiều lần trì hoãn nộp thuế, anh A đã nhờ và được anh B đồng ý bán giúp mười hộp thuốc kháng sinh dù biết thuốc đó quá hạn sử dụng. Vốn có mâu thuẫn với anh B, anh C thông tin sự việc trên cho anh D đồng thời làm đơn tố cáo anh B. Ngay lập tức, anh D đã đe dọa tống tiền buộc anh B phải đưa cho mình 5 triệu đồng. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính?

A. Các anh A, B. B. Các anh A, B, C.

C. Các anh A, B, D. D. Các anh B, D.

Câu 118: Ổng S là giám đốc; anh B, anh D, chị A là nhân viên và chị Q là nhân viên tập sự cùng làm việc tại công ty X. Anh D tố cáo việc anh B đe dọa chị A làm chị A đột ngột bỏ việc trốn đi biệt tích. Vì thế, cán bộ cơ quan chức năng đến gặp ông S để xác minh sự việc. Cho rằng anh D cố tình hạ thấp uy tín của mình, ông S đã kí quyết định sa thải anh và phân công chị Q tạm thời đảm nhận phần việc của anh D. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Chị A và ông S. B. Ông S và chị Q.

C. Ông S, chị A và chị Q. D. Chị A, ông S và anh B.

Câu 119: Cho rằng ông T đã cố ý dàn xếp để mình bị giám đốc kỷ luật và cho thôi việc, K đã tố cáo ông T với lý do bịa đặt, rằng ông T có quan hệ bất chính với chị Y. Thấy vậy, con ông T là G  đã nhờ P và N đến nói chuyện với K nhưng không được. Do thiếu kiềm chế nên N đã chửi bới vợ anh K, còn P đã đánh anh K bị thương phải nhập viện. Chứng kiến cảnh xô xát đó, chị Q liền quay phim và tung lên mạng với nội dung ông T thuê người đánh chồng mình để xiết nợ nhằm hạ uy tín của ông T. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân?

A. Ông T, anh P, N và anh K. B. Anh K, anh N và chị Q.

C. Anh K, N và anh P. D. Chị Q, ông T, anh K và N.

Câu 120: Vì nhận của ông T năm mươi triệu đồng nên ông G là giám đốc công ty S đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị M và nhận con gái của ông T là chị X vào làm việc. Biết chuyện, chồng chị M là anh K đã đến để chửi bới và đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của ông G. Khi đến giải quyết vụ việc, do anh P là trưởng công an phường đã nhận tiền của ông G nên anh đã lập biên bản ghi thêm lỗi đánh người gây thương tích mà anh K không vi phạm. Những ai dưới đây vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông G, ông T và chị X. B. Ông G và anh K.

C. Ông G và anh P. D. Ông G, ông T và anh P.

.....

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục