[13].ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2, NĂM HỌC: 2021-2022 -MÔN TOÁN 6(PHÒNG GD-ĐT YÊN SƠN TRƯỜNG THCS TÂN LONG)

TÓM TẮT NỘI DUNG

 Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( 4,0 điểm)

( Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng )

Câu 1:   Trong 4 ví dụ sau, ví dụ nào không phải phân số :

A.               B. C. D.

Câu 2: Phân số bằng phân số là:

A.               B. C. D.

Câu 3:  Cho biết số x thích hợp là:

A. 20                B. -20 C. 63 D. 57

Caâu 4:  Phaân soá toái giaûn cuûa phaân soá laø:

A. B. C. D.

Câu 5:  Tìm phân số tối giản trong các phân số sau:

A.               B. C. D.

Câu 6: Giá trị của biểu thức là:

A.  B.      C.            D.

Câu 7: Kết quả của phép nhân là:

A.               B. C. D.

Câu 8: Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng:

A. Số nghịch đảo của B. Số nghịch đảo của

C. Số nghịch đảo của D. Chỉ có câu A là đúng

Câu 9: Kết quả của phép chia là 

A.               B.-10 C.10 D.

Câu 10: Hỗn số được viết dưới dạng phân số là 

A.               B. C. D.

Câu 11: Phân số được viết dưới dạng số thập phân là

A.0,27              B.2,7 C.0,027 D. Chỉ có câu B đúng

Câu 12: Phân số viết dưới dạng dùng ký hiệu % là:

A. -25%           B. -7%     C. -175%                     D. -28%

C©u 13: Gãc vu«ng cã sè ®o lµ:

A. 450     ;    B.   900    ;  C.  Nhá h¬n 900     ; D.   1800

C©u 14: Gãc bÑt lµ gãc cã sè ®o 

A. 1800     ;    B.   1080    ;  C.  900     ; D.  Lín  h¬n 90vµ Nhá h¬n 1800

C©u 15: Víi α lµ gãc tï  th× α

A.   900 < α < 1800 B.  00 < α < 900    ;  C.   α =1800                    D.   α = 900

Câu 16: Tam giác ABC là hình có :

A. Hai cạnh B. Ba cạnh C. Bốn cạnh D. Năm cạnh

B. TỰ LUẬN (  6,0 điểm )

Câu 17: (1,0 điểm). Thực hiện phép tính

          a.

b.

Câu 18: (2 điểm). Tìm x, biết: 

        a.

b.

Câu 19:  (1,5 điểm). Lớp 6A có 45 học sinh. Trong đợt tổng kết cuối năm, số học sinh giỏi chiếm số học sinh của cả lớp; số học sinh khá chiếm số học sinh còn lại. Tính số học sinh có học lực trung bình của lớp 6A, biết rằng không có học sinh nào bị xếp loại học lực yếu, kém.

Câu 20: (1,0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho

a. So sánh góc

b. Tia Oz có là tia phân giác của góc không? Vì sao?

Câu 21: (0,5 Điểm) Tính một cách hợp lý: C =

.........

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục