[15].ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2, NĂM HỌC: 2021-2022 -MÔN TOÁN 6(ĐỀ THAM KHẢO)

TÓM TẮT NỘI DUNG

Câu 1. Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số

A.

B. 

C.

D.

Câu 2. Nghịch đảo của là:

A.

  B. 

C.

D.

Câu 3. Rút gọn phân số đến tối giản bằng

A.

B.

C.  

D.

Câu 4. Viết số thập phân 0,75 về dạng phân số ta được:

A.

B.  

C.

D.

Câu 5. Viết hỗn số 3dưới dạng phân số

A.

B.  

C.

D.

Câu 6. Tính  25% của 12 bằng

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

Câu 7. Góc bẹt bằng

A. 900

B. 1800

C. 750 

D. 450

Câu 8. Góc có số đo bằng 600 là 

A. góc nhọn

B. góc vuông

C. góc tù

D. góc bẹt

Câu 9. Mai nói rằng: “Dữ liệu là số được gọi là số liệu”. Theo em Mai nói thế đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 10. Linh đo nhiệt độ cơ thể (đơn vị 0C) của 5 bạn trong lớp thu được dãy số liệu sau:     37            36,9          37,1             36,8             36,9

Linh đã dùng phương pháp nào để thu thập số liệu trên

A. Quan sát

B. Làm thí nghiệm

  C. Lập phiếu hỏi

      D. Phỏng vấn

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Tính nhanh:    

a)                         b)

Bài 2. (2,0 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường là 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối. Số học sinh trung bình bằng số học sinh cả khối, còn lại là học sinh yếu.

a) Tính số học sinh mỗi loại.

b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh yếu so với số học sinh cả khối.

Bài 3. (2,0 điểm) Bình gieo một con xúc sắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗ lần gieo được kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện

1

2

3

4

5

6

Số lần

15

20

18

22

10

15

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

a) Số chấm xuất hiện là số chẵn 

b) Số chấm xuất hiện lớn hơn 2

Bài 4. (2,0 điểm) Vẽ tia Ox, trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 7cm. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 3cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB

b) Đểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng BC không ? Vì sao ?

Bài 5. Tính    

                                                                                          ĐỀ LẺ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2, 5 điểm)

Câu 1. Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?

A.

B.   

C.

D.

Câu 2. Hai phân số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng

A. 0

B. 2

C. 1

D. -1

Câu 3. Kết quả của phép tính

A.

B.

C.

D.

Câu 4. Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được:

A.

B.  

C.

D.

Câu 5. Hỗn số viết dưới dạng phân số là:

A.

B.

C.

D.

Câu 6. Tính  75% của 12 bằng

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 7. Góc nào lớn nhất

A. Góc nhọn

B. Góc Vuông

C. Góc tù

D. Góc bẹt

Câu 8. Góc là hình gồm

A. Hai tia cắt nhau                                   C. Hai tia ở giữa hai nửa mặt phẳng đối nhau

B. Hai tia cùng thuộc một mặt phẳng      D. Hai tia chung gốc

Câu 9. Mai nói rằng: “Dữ liệu là số được gọi là số liệu”. Theo em Mai nói thế đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 10. Trong biểu đồ cột, biểu đồ cột kép, khẳng định nào sau đây không đúng 

A. Cột nào cao hơn biểu diễn số liệu lớn hơn

B. Cột nằm dưới trục ngang biểu diễn số liệu âm

C. Các cột cao như nhau biểu diễn các số liệu bằng nhau

D. Độ rộng các cột không như nhau

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Tính nhanh:    

a)                         b)

Câu 2. (2,0 điểm) Sơ kết Học kỳ I, lớp 6A có 32 học sinh gồm có ba loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 75%  số học sinh còn lại.

       a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A.

       b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp. Câu 3. Bình gieo một con xúc sắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗ lần gieo được kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện

1

2

3

4

5

6

Số lần

15

20

18

22

10

15

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

a) Số chấm xuất hiện là số lẻ 

b) Số chấm xuất hiện lớn hơn 3

Câu 4. Vẽ tia Ox, trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 8cm. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 2cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB

b) Đểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng BC không ? Vì sao ?

Câu 5. Tính    

.......

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục